Als je met veel mensen gebruik maakt van een ruimte, dan maak je duidelijke afspraken met elkaar. Als iedereen zich dan aan die afspraken blijft houden dan voelen we ons daar allen prettig bij. Lees het reglement daarom goed door en volg de onderstaande punten op.

Algemeen

 1. Aanmelding als lid kan geschieden op de training, of bij één van de bestuursleden. Men is pas lid, wanneer de eerste contributietermijn + het inschrijfgeld is voldaan.
 2. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen geschieden bij de penningmeester, schriftelijk en uiterlijk één week vóór het eindigen van het kwartaal. Latere binnenkomst van een afmelding heeft tot gevolg, dat het lidmaatschap met een kwartaal wordt verlengd. Iedere budoka is tevens verplicht lid van de JBN. Budovereniging Yoshi meldt haar leden aan en af bij de JBN.
 3. Ieder lid vanaf 14 jaar heeft het recht, de algemene ledenvergadering bij te wonen. Voor leden beneden 14 jaar wordt dit recht door de ouders of verzorgers waargenomen. Vanaf 15 jaar heeft ieder lid stemrecht.
 4. Ieder lid vanaf 16 jaar, of de in het vorige artikel bedoelde ouders of verzorgers, heeft respectievelijk het recht, kandidaat te worden gesteld voor een bestuursfunctie.
 5. Een ledenvergadering kan worden gevorderd door minimaal 1/3 deel van het totale aantal leden.
 6. Iedere budoka, die als lid staat ingeschreven, heeft het recht, aan de judo/jiu jitsu trainingen deel te nemen, welke voor hem/haar zijn bestemd. Voorwaarden hiertoe zijn: verschijnen in judogi (judo kleding de judogi wordt pas aangetrokken in de kleedkamer en bij het verlaten van de dojo weer uitgetrokken in de kleedkamer), tijdig en gewassen en met korte nagels aanwezig zijn en tijdig voldoen aan de contributieverplichting.
 7. Het is ieder lid verboden, judo/jiu jitsu te misbruiken en te beoefenen zonder deskundige leiding. Het niet-nakomen van deze bepaling kan zonder meer tot schorsing en/of royement leiden.
 8. Onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur wordt ieder lid geacht de belangen van de vereniging te behartigen.
 9. Het bestuur adviseert de leden een sportkeuring te ondergaan.
 10. Bij een ziekte langer dan 6 weken wordt wat de contributie betreft een regeling getroffen.
 11. Bij budoka’s die zich schuldig maken aan pesten en/of seksuele intimidatie worden de procedures van de protocollen “Pesten” en “Seksuele intimidatie” gevolgd.
 12. Leden die bij een andere vereniging of sportschool een geldige graduatie hebben gekregen, behouden het recht op hun verworven graduatie. In andere gevallen beslist de trainer.
 13. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Tijdens training en/of wedstrijden

 1. Laat geen waardevolle spullen in de kleedkamers achter. De vereniging is niet aansprakelijk in geval van diefstal of verlies.
 2. Het is uitsluitend direct voor of na de training toegestaan je in de juiste kleedkamer te bevinden.
 3. Een ieder dient de ter beschikking gestelde ruimten netjes achter te laten.
 4. Bezoekers die zich in de zaal bevinden dienen plaats te nemen op de banken/stoelen en geen lawaai te maken. Dit geldt ook voor de judoka’s die nog geen les krijgen.
 5. Judoka’s die zich tijdens de les niet behoorlijk gedragen kunnen door de trainer tijdelijk worden geschorst door hen aan de kant op de bank te zetten. Tevens kunnen leerlingen voor 1 of meerdere lessen worden geschorst bij aanhoudend wangedrag.

Persoonlijke verzorging

 1. Het is tijdens de les niet toegestaan sieraden waaronder oorbellen/piercings te dragen.
 2. Meisjes dragen onder hun judopak een wit t-shirt
 3. Het is verplicht om lang haar vast te dragen, geen metaal in het haarelastiek
 4. Let op dat er met schone handen, voeten en judopakken wordt getraind. De nagels zijn kort geknipt. Hygiëne is voor ons allen erg belangrijk.